Helmut Weyrauch

KS 585 Helmut, Weyrauch 1913 Dresden - Lippstadt Brüderkirche Grafik o.J. 34,3x28,8 0x0 Ansicht der Brüderkirche von Osten, Lippepartie, Lippstadt, Brüderkirche, Lippe

KS 585
Helmut Weyrauch
1913 Dresden – Lippstadt
Brüderkirche
Grafik, Seriegrafie nach Federzeichnung
o.J.
34,3×28,8 0x0
Ansicht der Brüderkirche von Osten, Lippepartie,
Lippstadt, Brüderkirche, Lippe, Gebäude