Marie Steinbecker

KS 62 Marie Steinbecker 1879 Lippstadt- 1968 Badende Knaben Malerei Lippstadt um 1905-1910 41x51 48,5x58 Badende Knaben am Boker Kanal bei Lippstadt, Lippstadt, Boker Kanal

KS 62
Marie Steinbecker
1879 Lippstadt- 1968
Badende Knaben
Malerei, Ölgemälde
Lippstadt um 1905-1910
41×51   48,5×58
Badende Knaben am Boker Kanal bei Lippstadt,
Lippstadt, Boker Kanal, Landschaftm, Figur